Lista życzeń 0 Koszyk 0 Moje konto
Unikalne tkaniny z całego świata | Darmowa dostawa od 80€

Spis treści

 1. Zakres
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Przyznawanie praw do korzystania z treści cyfrowych
 7. Czas trwania umowy i wypowiedzenie umowy abonamentowej
 8. Zastrzeżenie własności
 9. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 10. Odpowiedzialność
 11. Realizacja kuponów promocyjnych
 12. Realizacja kuponów upominkowych
 13. Obowiązujące prawo
 14. jurysdykcja
 15. Alternatywne rozwiązywanie sporów

1) Zakres

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki (zwane dalej „OWH”) z Ubuntu World UG (ograniczona odpowiedzialność) (dalej „sprzedawca”) stosuje się do wszystkich umów o dostawę towarów, jakie konsument lub przedsiębiorca (dalej „klient”) zawiera ze sprzedawcą w odniesieniu do towarów prezentowanych przez sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Niniejsze OWU stosuje się odpowiednio do umów o dostawę bonów, o ile nie uzgodniono inaczej.

1.3 Niniejsze OWU stosuje się odpowiednio do umów o dostarczanie treści cyfrowych, o ile nie uregulowano inaczej. Treści cyfrowe w rozumieniu niniejszego regulaminu to dane, które są tworzone i udostępniane w postaci cyfrowej.

1.4 Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach w przeważającej mierze niehandlowych ani w celu wykonywania samodzielnej działalności zawodowej.

1.5 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa, która przy dokonywaniu czynności prawnej prowadzi działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.

1.6 W zależności od opisu produktu sprzedawcy, przedmiotem umowy może być zarówno zakup towaru w drodze jednorazowej dostawy, jak i zakup towaru w drodze stałej dostawy (dalej „umowa abonamentowa”). Poprzez umowę abonamentową sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć klientowi należny umownie towar przez okres uzgodnionego okresu umowy w umownie należnych odstępach czasowych.

1.7 W zależności od opisu treści przez sprzedawcę przedmiotem umowy może być zarówno jednorazowe dostarczenie treści cyfrowych, jak i regularne dostarczanie treści cyfrowych (dalej „umowa o prenumeratę”). Wraz z umową subskrypcji sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania klientowi treści cyfrowych należnych umową przez okres uzgodnionego okresu umowy w ustalonych w umowie odstępach czasu.

2) zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia. Ponadto Klient może również złożyć ofertę Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z internetowego formularza kontaktowego lub telefonicznie.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), w którym to przypadku otrzymanie potwierdzenia zamówienia u klienta jest wiarygodne, lub
 • przez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, w którym to przypadku decydujący jest dostęp do towaru, lub
 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje wcześniej. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest związany oświadczeniem woli.

2.4 Jeśli wybierzesz metodę płatności oferowaną przez PayPal, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”) , podlega Warunkom korzystania z systemu PayPal, dostępnym pod adresem https://www.paypal.com/ de/internetowe aplikacje/mpp/ua/Umowa-użycie-pełna lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, które można obejrzeć pod adresem https://www.paypal.com/ de/internetowe aplikacje/mpp/ua/privacywox-full. W przypadku, gdy Klient dokonuje płatności za pomocą oferowanej przez PayPal metody płatności, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, Sprzedawca już w momencie, w którym Klient klika przycisk kończący proces składania zamówienia, deklaruje przyjęcie oferty Klienta.

2.5 W przypadku składania oferty za pośrednictwem formularza zamówienia online sprzedającego tekst umowy zostanie zapisany przez sprzedawcę po zawarciu umowy i przesłany klientowi w formie tekstowej (np. E-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia. Dalsze udostępnianie treści umowy przez sprzedającego nie ma miejsca. Jeśli klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy przed złożeniem zamówienia, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej sprzedawcy i klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika, podając odpowiednie dane logowania.

2.6 Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować ewentualne błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest obraz na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu składania zamówienia za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy do momentu naciśnięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.7 Aby zawrzeć umowę, możesz używać języka niemieckiego jako preferowanego języka.

2.8 Przetwarzanie zamówień i kontakt odbywają się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego do realizacji zamówienia jest prawidłowy, aby e-maile wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do wycofania

3.1 Konsumenci na ogół mają prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce anulowania sprzedawcy.

3.3 Prawo odstąpienia nie ma zastosowania do konsumentów, którzy w momencie zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyny adres zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w chwili zawarcia umowy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile nie określono inaczej w opisie produktu sprzedawcy, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki, które mogą powstać, są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej mogą powstać dodatkowe koszty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Klient. Obejmują one na przykład koszty przelewu pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. Opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany) lub cła lub podatki importowe (np. Cła). Takie koszty mogą również powstać w związku z przelewem środków, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.4 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.

4.5 Jeśli wybierzesz metodę płatności oferowaną za pośrednictwem usługi płatności „PayPal”, płatność jest przetwarzana przez PayPal, dzięki czemu PayPal może również korzystać w tym celu z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Jeśli sprzedawca oferuje również metody płatności za pośrednictwem PayPal, w których płaci klientowi z góry (np. zakup na konto lub płatność na raty), ceduje swoje roszczenie dotyczące płatności na PayPal lub na dostawcę usług płatniczych zleconego przez PayPal i konkretnie wskazanego dla klienta . Przed zaakceptowaniem deklaracji cesji sprzedającego PayPal lub dostawca usług płatniczych na zlecenie PayPal przeprowadza kontrolę zdolności kredytowej przy użyciu przekazanych danych klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi wybranego sposobu płatności w przypadku negatywnego wyniku testu. W przypadku zatwierdzenia wybranej metody płatności, klient musi zapłacić kwotę faktury w uzgodnionym terminie płatności lub w uzgodnionych terminach płatności. W takim przypadku może zapłacić tylko PayPal lub dostawcy usług płatniczych zleconym przez PayPal ze skutkiem spłaty zadłużenia. Jednak nawet w przypadku cesji roszczenia sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, m.in. B. na towar, czas dostawy, wysyłkę, zwroty, reklamacje, oświadczenia o anulacji oraz przesyłki lub kredyty.

4.6 Przy wyborze za pośrednictwem usługi płatniczej”Stripe„W przypadku oferowanej metody płatności płatność jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (zwana dalej „Stripe"). Osoba o Stripe O oferowanych sposobach płatności Klient jest informowany w sklepie internetowym Sprzedawcy. Aby przetwarzać płatności, możesz Stripe świadczyć inne usługi płatnicze, do których mogą mieć zastosowanie specjalne warunki płatności, o czym Klient może zostać poinformowany odrębnie. Więcej informacji nt Stripe są w internecie https://stripe.com/ de dostępne.

4.7 W przypadku wybrania metody płatności za zakup na konto, cena zakupu jest należna po dostarczeniu towaru i zafakturowaniu. W takim przypadku cena zakupu musi zostać zapłacona w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania zakupu na konto metody płatności tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku sprzedawca wskaże klientowi odpowiednie ograniczenie płatności w informacjach o płatności w sklepie internetowym.

4.8 W przypadku umów abonamentowych cena zakupu towarów, które mają być dostarczone na stałe, jest płatna z góry za uzgodniony okres dostawy. Odpowiednie opcje płatności za subskrypcję zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy. W przypadku wybrania metody płatności polecenia zapłaty SEPA i wydania odpowiedniego upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, należne kwoty zostaną pobrane z rachunku bankowego klienta na początku nowego okresu dostawy. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie zrealizowane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych lub jeśli klient sprzeciwi się obciążeniu, chociaż nie jest do tego uprawniony, klient musi ponieść opłaty poniesione przez odpowiednie bank, jeśli jest za to odpowiedzialny. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej przy wyborze metody płatności poleceniem zapłaty i odrzucenia tej metody płatności, jeśli kontrola kredytowa jest negatywna.

5) Warunki dostawy i dostawy

5.1 Jeżeli sprzedawca zaoferuje wysyłkę towaru, dostawa zostanie zrealizowana w obszarze dostawy określonym przez sprzedawcę na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujący jest adres dostawy podany w procesie realizacji zamówienia sprzedającego.

5.2 W przypadku umów abonamentowych Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach adresu dostawy.

5.3 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie klienta, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione przez sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów wysyłki, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku kosztów zwrotu, jeśli klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, obowiązują postanowienia zawarte w polityce anulowania sprzedawcy.

5.4 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia towaru przez sprzedawcę spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób wyznaczonej do przewozu z przesyłki. Jeżeli klient występuje jako konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru co do zasady przechodzi dopiero z chwilą wydania towaru klientowi lub osobie upoważnionej do jego odbioru. Niezależnie od tego ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru, nawet w przypadku konsumentów, przechodzi na klienta już z chwilą dostarczenia przez sprzedawcę towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób przypisane do realizacji przesyłki, jeżeli Klient zlecił spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób powołanej do realizacji przesyłki, a Sprzedawca nie wskazał wcześniej tej osoby lub instytucji Klientowi.

5.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej samodzielnej dostawy. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie, a sprzedawca zawarł z dostawcą określoną transakcję zabezpieczającą z należytą starannością. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby nabyć towar. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a wynagrodzenie zostanie niezwłocznie zwrócone.

5.6 Jeżeli Sprzedawca oferuje towar do odbioru, Klient może odebrać zamówiony towar w godzinach pracy wskazanych przez Sprzedawcę pod wskazanym przez Sprzedawcę adresem. W takim przypadku nie zostaną naliczone żadne koszty wysyłki.

5.7 Vouchery są przekazywane Klientowi w następujący sposób:

 • przez pobranie
 • E-mail
 • pocztowy

5.8 Treści cyfrowe są udostępniane Klientowi w następujący sposób:

 • poprzez bezpośredni dostęp przez stronę przedsiębiorcy
 • przez pobranie
 • E-mail

6) Udzielanie praw do korzystania z treści cyfrowych

6.1 O ile w opisie treści w sklepie internetowym Sprzedającego nie zaznaczono inaczej, Sprzedający udziela Klientowi niewyłącznego, lokalnego i nieograniczonego czasowo prawa do korzystania z treści wyłącznie do celów prywatnych.

6.2 Przekazywanie treści osobom trzecim lub tworzenie kopii na rzecz osób trzecich poza zakresem niniejszych warunków jest niedozwolone, chyba że sprzedawca zgodził się na przeniesienie licencji umownej na osobę trzecią.

6.3 O ile umowa dotyczy jednorazowego dostarczenia treści cyfrowych, przyznanie praw staje się skuteczne dopiero wtedy, gdy klient zapłacił należne wynagrodzenie w całości. Sprzedawca może tymczasowo zezwolić na korzystanie z treści umowy jeszcze przed tym terminem. Przeniesienie praw nie następuje poprzez takie tymczasowe zezwolenie.

7) Czas trwania umowy i wypowiedzenie umowy abonamentowej

7.1 Umowy abonamentowe zawierane są na czas nieokreślony, ale co najmniej na minimalny okres wskazany w odpowiednim opisie produktu w sklepie internetowym sprzedawcy. Umowa abonamentowa może zostać rozwiązana na okres minimalny z okresem wypowiedzenia wynoszącym jeden miesiąc do końca okresu minimalnego oraz po upływie okresu minimalnego w dowolnym momencie z okresem wypowiedzenia wynoszącym jeden miesiąc.

7.2 Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. Ważnym powodem jest to, że strona wypowiadająca, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności indywidualnego przypadku i ważąc interesy obu stron, nie może oczekiwać kontynuacji stosunku umownego do uzgodnionego rozwiązania lub do upływu okresu wypowiedzenia.

7.3 Rezygnacji można dokonać pisemnie, w formie tekstowej (np. e-mailem) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem urządzenia do anulowania (przycisk anulowania) udostępnionego przez sprzedawcę na jego stronie internetowej.

8) zachowanie tytułu

8.1 W stosunku do konsumentów sprzedający zastrzega sobie prawo własności do dostarczonego towaru do czasu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

8.2 Sprzedający w stosunku do przedsiębiorców zastrzega sobie prawo własności do dostarczonego towaru do czasu pełnego uregulowania wszelkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych.

8.3 Jeśli klient działa jako przedsiębiorca, zastosowanie mają również następujące zasady:

W przypadku przetworzenia dostarczonego towaru sprzedający jest uważany za producenta i nabywa własność nowo powstałego towaru. Jeżeli przetwarzanie odbywa się razem z innymi materiałami, sprzedający nabywa własność w stosunku wartości fakturowej jego towarów do innych materiałów. Jeżeli towar sprzedającego zostanie połączony lub zmieszany z rzeczą należącą do klienta, należy to uznać za rzecz główną, współwłasność rzeczy w stosunku wartości fakturowej towaru sprzedającego do wartości fakturowej lub, w przypadku braku np. do wartości rynkowej głównego przedmiotu - do sprzedającego o. W takich przypadkach klient jest uważany za powiernika.

Klient nie może zastawiać ani przenosić własności przedmiotów objętych zastrzeżeniem tytułu własności lub praw. Klient jest uprawniony do odsprzedaży towaru zastrzeżonego wyłącznie w ramach zwykłej działalności handlowej. Klient ceduje z góry wszystkie wynikające z tego roszczenia wobec osób trzecich na sprzedawcę w wysokości odpowiedniej wartości faktury (łącznie z podatkiem od sprzedaży). Cesja ta obowiązuje niezależnie od tego, czy towar zastrzeżony został odsprzedany bez przetworzenia czy po przetworzeniu. Klient pozostaje upoważniony do ściągania wierzytelności nawet po dokonaniu cesji. Upoważnienie sprzedającego do samodzielnego ściągania należności pozostaje nienaruszone. Sprzedawca nie będzie jednak ściągał roszczeń, dopóki klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec sprzedawcy, nie zalega z płatnością i nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego.

Klient musi niezwłocznie powiadomić nas o dostępie do towaru będącego własnością lub współwłasnością sprzedającego lub o scedowanych wierzytelnościach. Musi on niezwłocznie przekazać sprzedającemu kwoty przypisane sprzedającemu lub pobrane przez niego, o ile jego roszczenie jest wymagalne.

Jeżeli wartość praw zabezpieczających sprzedającego przekroczy kwotę zabezpieczonych roszczeń o więcej niż 10%, sprzedający na żądanie klienta zwolni odpowiednią część praw zabezpieczających.

9) Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, zastosowanie mają przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady. Odbiegając od tego, do umów na dostawę towarów stosuje się:

9.1 Jeżeli klient występuje jako przedsiębiorca,

 • sprzedający ma możliwość wyboru rodzaju świadczenia uzupełniającego;
 • W przypadku towarów nowych termin przedawnienia wad wynosi jeden rok od dostarczenia towaru;
 • W przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są wyłączone;
 • przedawnienie nie rozpoczyna się od nowa, jeżeli zostanie dokonana dostawa zastępcza w ramach odpowiedzialności za wady.

9.2 Ograniczenia odpowiedzialności i skrócone terminy określone powyżej nie mają zastosowania

 • o roszczenia odszkodowawcze i zwrot kosztów przez klienta,
 • w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie zataił wadę,
 • za towary, które były używane w budynku zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wadę,
 • za wszelkie istniejące zobowiązania sprzedawcy do dostarczania aktualizacji produktów cyfrowych w przypadku umów na dostawę towarów z elementami cyfrowymi.

9.3 Ponadto dla przedsiębiorców obowiązuje to, że ustawowe terminy przedawnienia wszelkich istniejących ustawowych praw regresowych pozostają nienaruszone.

9.4 Jeśli klient działa jako kupiec w rozumieniu § 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), podlega obowiązkowi kontroli handlowej i powiadomienia zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Jeżeli klient nie spełnia wymogów w zakresie powiadomienia tam uregulowanych, towar uważa się za dopuszczony.

9.5 Jeżeli Klient występuje jako konsument, jest proszony o złożenie reklamacji u dostawcy na dostarczony towar z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

10) Odpowiedzialność

Sprzedający odpowiada wobec klienta za wszelkie umowne, quasi-umowne i ustawowe, w tym deliktowe roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów w następujący sposób:

10.1 Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z jakiejkolwiek przyczyny prawnej

 • w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa,
 • w przypadku umyślnego lub wynikającego z zaniedbania urazu życia, kończyny lub zdrowia,
 • na podstawie przyrzeczenia gwarancyjnego, chyba że w tym zakresie uzgodniono inaczej,
 • z powodu obowiązkowej odpowiedzialności, takiej jak na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

10.2 Jeżeli Sprzedający w sposób nieumyślny naruszy istotny obowiązek umowny, odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że odpowiedzialność jest nieograniczona zgodnie z powyższym ustępem. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są obowiązki, które umowa nakłada na sprzedawcę zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganie klient może regularnie polegać .

10.3 Nawiasem mówiąc, odpowiedzialność sprzedawcy jest wykluczona.

10.4 Powyższe przepisy dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności sprzedawcy za jego zastępców i przedstawicieli prawnych.

11) Realizacja kuponów kampanii

11.1 Kupony, które są wydawane bezpłatnie przez sprzedawcę w ramach promocji z określonym okresem ważności i których klient nie może kupić (zwane dalej „kuponami promocyjnymi”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy i tylko w określonym czasie.

11.2 Kupony promocyjne mogą być realizowane wyłącznie przez konsumentów.

11.3 Poszczególne produkty można wykluczyć z kampanii kuponowej, jeśli istnieje odpowiednie ograniczenie w treści kuponu promocyjnego.

11.4 Kupony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze rozliczenie nie jest możliwe.

11.5 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

11.6 Wartość towarów musi być co najmniej równa kwocie kuponu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedającego.

11.7 Jeżeli wartość bonu promocyjnego jest niewystarczająca do pokrycia zamówienia, do uregulowania różnicy można wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę.

11.8 Kredyt kuponu promocyjnego nie jest wypłacany gotówką ani nie jest oprocentowany.

11.9 Kupon promocyjny nie zostanie zwrócony, jeśli klient zwróci opłacony towar w całości lub w części wraz z kuponem promocyjnym w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

11.10 Kupon akcji jest przeznaczony wyłącznie do wykorzystania przez osobę na nim wskazaną. Przekazanie kuponu promocyjnego osobom trzecim jest wykluczone. Sprzedający jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia uprawnień materialnych danego posiadacza bonu.

12) Realizacja kuponów upominkowych

12.1 Vouchery, które można kupić w sklepie internetowym sprzedawcy (zwane dalej „bonami podarunkowymi”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy, chyba że w kuponie określono inaczej.

12.2 Bony upominkowe i pozostałe saldo bonów upominkowych można wykorzystać do końca trzeciego roku następującego po roku, w którym kupon został zakupiony. Pozostały kredyt zostanie przyznany klientowi do daty wygaśnięcia.

12.3 Kupony upominkowe można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze rozliczenie nie jest możliwe.

12.4 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon podarunkowy.

12.5 Kupony upominkowe można wykorzystać tylko do zakupu towarów, a nie do zakupu dodatkowych bonów upominkowych.

12.6 Jeśli wartość bonu podarunkowego jest niewystarczająca do pokrycia zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę, aby uregulować różnicę.

12.7 Saldo bonu upominkowego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest opłacane odsetki.

12.8 Kupon podarunkowy jest zbywalny. Sprzedawca może, ze skutkiem zwolnienia, dokonać płatności na rzecz odpowiedniego właściciela, który zrealizuje bon podarunkowy w sklepie internetowym sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których sprzedawca ma wiedzę lub rażąco niedbałą ignorancję dotyczącą braku upoważnienia, niezdolności do czynności prawnych lub braku upoważnienia odpowiedniego właściciela.

13) Obowiązujące prawo

13.1 Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między stronami, z wyjątkiem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim udzielona ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

13.2 Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei Verbrauchern, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse der Europäisse zum.

14) Jurysdykcja

Jeżeli klient działa jako handlowiec, osoba prawna na podstawie prawa publicznego lub specjalny fundusz na podstawie prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce prowadzenia działalności przez sprzedającego. Jeśli klient ma siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, miejscem prowadzenia działalności sprzedawcy jest wyłączne miejsce jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jeżeli umowa lub roszczenia wynikające z umowy można przypisać działalności zawodowej lub handlowej klienta. Jednak w powyższych przypadkach sprzedawca jest w każdym przypadku uprawniony do wezwania sądu w miejscu prowadzenia działalności przez klienta.

15) Alternatywne rozwiązywanie sporów

15.1 Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/konsumenci/ lub

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy dla pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług z udziałem konsumenta.

15.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.